ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Home / Egyéb / ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Reworks Szerviz Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.; továbbiakban „REWORKS”), a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

Az ajánlat és a megrendelés

1.1 A szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – történhet a megrendelő telephelyén, vagy a REWORKS telephelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a szerviz ajánlatának elfogadásával vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. A REWORKS ajánlati kötöttsége az ajánlat megrendelő által történt átvételének napjától számított 7 (hét) munkanapig érvényes.

A megrendelő az ajánlatkérését megteheti személyesen a szerviz telephelyén, telefonon a 340-9951-es számon, faxon, a 329-9058-es számon, vagy az interneten ide kattintva: kapcsolat. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, a szerviz nem számít fel bevizsgálási díjat. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a hiba megállapítását szakvélemény formájában szeretné megkapni, úgya a szakvélemény kiállításának díja 6000Ft (amely a 27%-os átalános forgalmi adót tartalmazza).

1.2 A REWORKS ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban az ÁSZF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak a szerviz előzetes, kifejezett elfogadó írásos nyilatkozatával jön létre.

A REWORKS ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az átvett hibás, vagy hibásnak vélt termékek nem minősülnek garanciális javítás céljára átvett ingóságoknak. Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye ill. a felmerült hiba jellege csak a termék bevizsgálását követően válik egyértelművé, a REWORKS azon nyilatkozata, amely szerint a terméket a szerviz garanciális javítás céljára vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása garanciális javításként, díjmentesen fog megtörténni. Továbbá Az átvételi nyilatkozat, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljes körű, valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz. A REWORKS a hibajegyzék teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a másik fél kellő alappal nem hivatkozhat, és igényt nem érvényesíthet.

1.3 A REWORKS kijelenti, a megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy azon garanciális termékeket, melyeket a REWORKS nem képes, vagy nem jogosult javítani, a REWORKS nem továbbítja a termék forgalmazójának garanciális ügyintézés céljából. Kivételt képeznek azon termékek, melyek esetén a REWORKS, mint értékesítő szerepel. Ezen termékek esetén a REWORKS továbbadja a hibás, garanciális terméket az arra jogosult szerviznek vagy forgalmazónak. A REWORKS mindent megtesz, hogy átvételkor a kiszűrje az olyan garanciális termékeket, amelyeket nem jogosult vagy nem képes javítani, és igyekszik ezeket nem átvenni a fogyasztótól. Az ilyen esetekből eredő kényelmetlenségekért REWORKS a felelősségét kifejezetten kizárja.

Felhasznált anyagok

2.1 Minden alkatrész, vagy részegység, melyet a szerviz a javításhoz biztosít, szabványos, új vagy azzal azonos egyenértékű.

2.2 Garanciális javítások esetén a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékok, kábelek, leírásokkal együtt) – külön díj felszámítása nélkül a termék gyártójának vagy forgalomba hozójának tulajdonába kerül, és a további kezelésig a REWORKS telephelyén kerülnek megörzésre.

2.3 Térítéses javítások esetén a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékok, kábelek, leírásokkal együtt) a fogyasztó tulajdonába kerülnek, a javítás lezártával egy időben a fogyasztónak átadásra kerülnek. Amennyiben fogyasztó úgy dönt, hogy a hibás alkatrészt vagy terméket megsemmisítés céljára REWORKS-nek átadja, úgy REWORKS biztosítja ezen alkatrészek vagy termékek begyűjtését, tárolását és gondoskodik a megsemmisítésükről.

Szolgáltatási díj

3.1 A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a “Szolgáltatási Díj”) tartalmazza a munkadíjat és anyagköltséget, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban a kellékanyagok ( toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását illetve az akkumulátorok cseréjét ill. javítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat ellenkező kifejezett kikötése hiányában – annak figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a REWORKS tulajdonába kerülnek. A REWORKS jogosult átalány díj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

3.2 A megrendelőnek – helyszínen végzett szolgáltatás esetén – a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. A REWORKS felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

3.3 A REWORKS a szolgáltatás teljesítését a Megrendelő REWORKS általi hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függővé teheti. Amennyiben a megrendelő hitelképessége nem megfelelő, a REWORKS az egyedi szerződés létrehozását megtagadhatja, vagy – amennyiben az egyedi szerződés már létrejött – azt egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja. Az REWORKS a szolgáltatás megkezdését vagy teljesítését előleg fizetéséhez vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti.

3.4 Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat a REWORKS jogosult módosítani, jogszabályváltozás, a valutaárfolyamok jelentős (2%-ot meghaladó) árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díj keretösszeg, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésére épül. A tényleges Szolgáltatási Díj az ajánlatban megadottól eltérhet. A termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka vagy mértéke nyomán új árajánlat elfogadása után a vállalási ár növekedhet. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a REWORKS a megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a Megrendelő azt nem fogadja el, akkor a termék csak olyan mértékben lesz megjavítva, mely mértékről az eredeti árajánlat szólt.

3.5 Az REWORKS a Szolgáltatási Díj a mindenkor hatályos jogszabály szerint meghatározott általános forgalmi adóval növelt összegéről a számlát az árajánlat és a munkalap alapján állítja ki.

3.6 A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, bankkártya vagy banki átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni és telephelyen történő javítás esetén a megrendelő a Szolgáltatási Díjat a szerviz részére a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles banki átutalással megfizetni.

3.7 Amennyiben a javítás szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a megrendelőt terheli. A REWORKS értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított terméknek az értesítés elküldésétől számított, 10 naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén az REWORKS naponta nettó 500,- Ft tárolási költséget érvényesíthet. 180 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a REWORKS jogosult az eszköz értékesítésére, vagy megsemmisítésére,- ezt követően megrendelőnek REWORKS-szel szemben a termékek, rajta tárolt adatok tekintetében semmiféle igénye nem lehet.

3.8 Garanciális termék szervizelése esetén, amennyiben a javításra leadott termék nem javítható, úgy a hibás termék kicserélésre kerül vagy a cseréjére jogosító u.n. Csereutalvány kerül kiállításra. Ezen eljárás folyamatára a terméket gyártó vagy forgalomba hozó, a REWORKS-ot garanciális ügyintézéssel megbízó utasításai az irányadóak. Kicserélés esetén a megrendelő a hibás termékre nem tarthat igényt. Megrendelő megértette és elfogadja a Szerviz azon tájékoztatását, hogy kicserélés esetén a hibás termék – adatvédelmi okokból – megsemmisítésre kerülhet.

Jótállás, szavatosság

4.1 A REWORKS az általa felhasznált és beépített alkatrészekre és a kapcsolódó szolgáltatásokra 6 (hat) hónap jótállást vállal. A fenti jótállás nem vonatkozik az eszköz nem kicserélt alkatrészeire és részegységeire továbbá nem terjed ki a rendeltetés ellenes használatból eredő hibákra, a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre.

4.2 A REWORKS a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 249/2004(VIII.27) Korm. r. rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

4.3 A REWORKS a fenti 4.1. alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség az REWORKS-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.

4.4 A nyomtató művet tartalmazó berendezések vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető.

4.5 A megrendelő köteles az REWORKS-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

4.6 A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, REWORKS által kiállított számla alapján érvényesítheti.

Jótálláson kívül eső javítószolgáltatás

5.1 A jótálláson kívül eső javítószolgáltatás körébe tartoznak kivétel nélkül, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben igényelt szervizszolgáltatások:

· jótállási idő lejárta után igényelt szervizszolgáltatás,

· ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás,

· helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás,

· nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,

· külső elektromos zavar, baleset, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás,

· ügyfél által elvégezhető szoftverfrissítések letöltése és telepítése okán fellépő meghibásodás,

· igény operációs rendszer, illesztő- és segédprogramok, illetve más futtatható szoftverek újratelepítése,

· számítógép bevizsgálása, szakvélemény kiállítása,

· a szervizközpont által elvégzett adatmentés és/vagy visszaállítás.

5.2 A Megrendelő egyetért azzal, hogy a jótálláson kívül eső szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó javítási, kezelési és szállítási díjakat, valamint a javításhoz szükséges alkatrészekkel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget a 3.6. pontban meghatározott módon rendezi. A jótálláson kívül igényelt javítás esetén a szervizbe érkezés és bevizsgálás után árajánlat készül, melyet a szerviz-ügyfélszolgálat eljuttat az ügyfélnek. Az árajánlat elfogadása után a javítás megkezdődik, az árajánlat elfogadása a felek közötti szerződésnek minősül.

5.3 Amennyiben egyazon igényelt szervizszolgáltatás során jótállás keretein belül is történik lényegi (nem szoftveres) javítás, a bevizsgálási és szállítási díjak kiszámlázásától a REWORKS eltekinthet.

5.4 A REWORKS nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a jótálláson kívüli javítások elvégezhetőségére vagy azok várható időtartamára.

5.5 A REWORKS fenntartja a jogot a jótálláson kívüli javítási igény visszautasítására, ha az előreláthatólag egyáltalán vagy részben, vagy záros határidőn belül nem végezhető el.

Felelősségkorlátozás

6.1 A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; a REWORKS a javító/karbantartó szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet nem végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A REWORKS nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

6.2 A REWORKS nem felel továbbá következményi károkért, elmaradt haszonért, használat kieséssel okozott károkért.

6.3 A REWORKS felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelésenként összesen legfeljebb a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke, de legfeljebb ötmillió (5.000.000,-) forintig áll fenn.

6.4 A megrendelő a jelen ÁSZF -ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a REWORKS által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el.

6.5 A megrendelő kárigényét a REWORKS-ral szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

6.6 A NEM az eredeti gyári csomagolásban átvett készülékek esztétikai állapotának megóvásáért REWORKS minden tőle elvárhatót megtesz, de azért felelősséget vállalni nem tud.

6.7 Működésképtelen készülékeknél a REWORKS minőségi reklamációt nem fogad el a készülék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel az nem volt ellenőrizhető.

Vis major

7.1 A REWORKS nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

7.2 Vis major esetén a REWORKS által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. Hatvan (60) napot meghaladó tartamú vis major esetén a REWORKS jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Egyéb rendelkezések

8.1 A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani a REWORKS szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit. A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a REWORKS szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a REWORKS szakemberek a megrendelő telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.

8.2 A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 óráig. A REWORKS a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. Szolgáltatási időszakon kívüli időben a szolgáltatások igénybe vételére kizárólag külön díj ellenében van lehetőség a REWORKS kapacitásának figyelembe vételével.

8.3 Az ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

8.4 A felek között felmerülő jogviták eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagosan illetékes.

Csomagolás, Szervizbe Szállítás

A készülék szervizbe szállítása és megfelelő csomagolása az ügyfél felelőssége. Az ügyfélszolgálat tájékoztatásával egyezően egyes szervizpartnerek ingyenes futárszolgáltatást kínálhatnak. A szervizbe szállítás során vegye figyelembe a következő feltételeket:

9.1 A készüléket minden esetben gondosan be kell csomagolni, akkor is, ha nem vesz igénybe futárszolgáltatást. A biztonságos és terméket védelmező csomagolás biztosítása az ügyfél felelőssége.

9.2 A becsomagolásához az eredeti gyári, vagy azzal egyező minőségű és biztonságot nyújtó csomagolás (doboz) használata célszerű. A készülékek mellé ajándékként adott vagy külön beszerzett hordozótáska nem számít megfelelő csomagolásnak. Kiemelten ügyelni kell készülék éleinek és sarkainak kiemelt védelmére, valamint a dobozban a készülék habszivaccsal vagy más rugalmas térkitöltő anyaggal kipárnázására.

9.3 A REWORKS és megbízott szervizpartnerei nem vállalnak felelősséget a helytelen csomagolásból eredő, a szállítás során keletkezett sérülések miatt.

9.4 A REWORKS csak teljes termékre vállal jótállási vagy azon kívül eső szervizszolgáltatást (lásd 10. pont: Jogosulatlan beküldés). A termék részének, részegységének szervizközpontba juttatása nem lehetséges. Minden esetben a teljes terméket, ám kiegészítők (táska, egér, autós tartó, töltő, stb.) nélkül juttassa el a szervizközpontba. A készülék adapterét, tápegységét (ha van ilyen) csak abban az esetben csomagolja a készülék mellé, ha az ügyfélszolgálat ilyen tájékoztatást nyújtott, illetve a hiba jellege az adapterrel, tápegységgel összeköthető.

9.5 A REWORKS nem tehető felelőssé a készülékkel beküldött, de nem a készülékhez tartozó egyéb kiegészítők (beleértve, de nem kizárólagosan: memóriakártyák, optikai lemezek, egyéb adattároló eszközök tartalmuktól függetlenül, más gyártó bővítő egységei, memória- vagy merevlemez bővítés, stb.) épségéért és ügyfélhez való visszakerüléséért.

9.6 Garanciális készülék csomagolásába a következő dokumentumokat szükséges elhelyezni, amennyiben az ügyfél más tájékoztatást nem kap az ügyfélszolgálattól:

· Eredeti vásárlást igazoló számla másolata,

· Jótállási jegy (jótállási időn belül),

· Előző javítások javítási jegyzőkönyveinek másolata,

· Csomagolási lista (a termékkel estelegesen beküldött adapter, kiegészítő, stb.).

Ettől eltérő ügyfélszolgálati tájékoztatás esetén az ügyfélnek az ügyfélszolgálat utasításait kell követnie.

9.7 A REWORKS felhívja az ügyfél figyelmét, hogy futárszolgálat igénybevétele esetén a küldéshez használt csomagolást a csomag szervizbe érkezése után újrahasznosíthatják. A megjavított készülék visszaszállításkor új csomagolást kaphat, melyet az ügyfél –megőrzés után – felhasználhat esetleges további szállítási célokra.

9.8 Futárszolgáltatás igénybe vétele esetén a készülék, javítás után futárszolgálattal kerül visszajuttatásra az ügyfélhez. A visszaszállítás során esetleg felmerülő problémákat az ügyfél legkésőbb 48 órán belül jelzi a REWORKS szerviz-ügyfélszolgálatnak, illetve a futárszolgáltatást végző cég felé.

9.9 Futárszolgálat igénybe vétele esetén, ha a termék visszaérkezésekor a szállítási folyamat során keletkező sérülésre utaló nyomot-nyomokat talál a csomagoláson, azt azonnal köteles jelezni a futárszolgálat szállítójának. Ilyen esetekben a futárszolgálat dolgozója köteles részt venni a termék kicsomagolásában és a termék esetleges sérüléseinek közös megvizsgálásában. Amennyiben a termék szállítás közben sérült, a futárszolgálat dolgozója a MEGRENDELŐVEL közösen köteles az esetről jegyzőkönyvet felvenni. A Megrendelő felelőssége ezen jegyzőköny másolatának REWORKS-be juttatása, mivel ilyen esetekben a REWORKS jogosult a kártérítési igény bejelentésére és a kártérítési folyamat lefolytatására. REWORKS kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan kárigény esetén, amikor a kár a szállítás folyamán keletkezett sérülésből ered és a Megrendelő elmulasztotta ennek jelzését, így a termék átvételekor erről jegyzőkönyv nem készült.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.