Adatvédelmi nyilatkozat

Home / Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.display.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza. A weboldal üzemeltetője a Reworks Szerviz Kft. A Reworks Szerviz Kft. – továbbiakban Adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának célja és jogszabályi háttere
Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználó információs önrendelkezési jogát és védi személyes adatait.

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az Adatkezelő az alábbi törvényeket vette figyelembe:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. A Látogatótól (egyszerű, vagy anonim böngésző) illetve a Felhasználótól (regisztrált böngésző) az Adatkezelő tudomására jutó adatok felhasználása és kezelése
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a Látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.
Az Adatkezelő a Látogató által, a www.display.hu weboldalon történő látogatás során anonim módon adatokat gyűjt a Felasználó által látogatott oldalakról, a látogatás gyakoriságáról és számáról. Ez az adatgyűjtés anonim, autómatikus, és kizárólag statisztikai célból valósul meg. A gyűjtés során rögzítésre kerül, hogy:
– a látogatás új, vagy visszatérő volt
– a látogató által felkeresett oldal(ak)
– a weboldalon eltöltött idő
– a látogatás geológiai elhelyezkedése
Regisztrált felhasználók esetén az Adatkezelő rögzíti a regisztráció során kitöltendő mezőket, illetve a regisztráció megtörténtének időpontját. A regisztráció során a Felhasználónak kötelező elfogadnia a felhasználás feltételeit, amelyet a regisztráció során megtekinthet. A regisztráció során rögzített adatok kizárólag a Felhasználó és az Adatkezelő között folyó ügymenet (személyes tájékoztatás, rendelés teljesítés, javítási folyamat követés, árajánlat adás) célját szolgálják, és kizárólag erre használhatók. A Regisztrált felhasználó tisztában van a rögzítés tényével, azonban az Adatkezelőtől igényelhet: betekintést a rögzített adataiba, adatainak módosítását, illetve adatainak törlését. Ezen igényekkel az info@display.hu e-mail címen keresztül élhet.

4. Fogalmak, további tájékoztatás

4.1. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása

– Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
– Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

– Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

– Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

– Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

– Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

– Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

– Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

– Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

– Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

– Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

– Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A honlap látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: A weboldal látogatása során Adatkezelő a működés ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.

Meghatározás: Adatkezelő rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: Weboldal megtekintésétől számított 365 naptári nap.

4.3 Weboldal regisztrációs adatbázisa

Általános információk: Adatkezelő a weboldalon magánszemélyek számára nyújt regisztrációs lehetőséget regisztráció által. Adatkezelő a weboldalon elérhető regisztrációjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatok módosítását és törlését az info@display.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

Regisztráció alkalmával a regisztráltnak hírlevelet küldhetünk. A hírlevélről a levelekben található módon lehet leiratkozni.

Adatkezelés célja: hírlevél küldés, piackutatás és adatbázis építés, közvetlen üzletszerzés.

Adatkezelés jogalapja: Érintett személy hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

Magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakhely megye, település, utcaházszám, vezetékes telefonszám és/vagy mobiltelefonszám.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő vállalkozás jogutód nélküli megszűnéséig.

4.4. Személyes adat kezelése, tárolásuk módja, az adatkezelés biztonsága

Személyes adat kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő személyes adatot kizárólag olyan módon gyűjt, hogy az Érintett személy számára az adatgyűjtési szándék egyértelmű és kifejezett legyen. Adatkezelő a regisztráció során személyes adatokat kérhet Érintett személytől. Adatkezelő minden esetben feltünteti a regisztráció során, hogy mely adatokat kell Érintett személynek “kötelező” jelleggel megadnia. A kötelező kifejezés arra utal, hogy azon adatok megadása nélkül az eseményen nem vehet részt Érintett személy által képviselt cég, így egyes adatok megadásának megtagadása a regisztráció elutasításához vezethet.

4.5 Tárolás módja, biztonság
A weboldal Adatkezelő által bérelt webtárhelyen található. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személy(ek) férhetnek hozzá.

5. Egyéb rendelkezések

Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag kifejezett hozzájárulásuk megadása, vagy a törvény kötelező rendelkezése esetén továbbítja. Amennyiben az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Az Érintett Személy által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő – az érintett külön hozzájárulása nélkül – nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Adatkezelő továbbítja az adatokat a következő cégnek/magánszemélyeknek: Reworks Szerviz Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának joga

Adatkezelő fenntartja jelen dokumentációra vonatkozóan a mindenkori változtatás jogát. A változásokról megfelelő időben értesíti a weboldal Látogatóját.

6 Jogorvoslati lehetőségek, érintett személyek jogai

Érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Adatkezelő nem vállal felelősséget Érintett személy által megadott adatok valódiságáért. Az Adatkezelő mentesül bárminemű felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelő elérhetőségei
Reworks Szerviz Kft.
Cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 46.
Tel: 06-1-4510356
Fax: 06-1-3299058
Email:  info@display.hu