Adatkezelési Tájékoztató

Home / Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.display.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza. A weboldal üzemeltetője a Reworks Szerviz Kft. A Reworks Szerviz Kft. – továbbiakban Adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

2. Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának alapelvei, célja és jogszabályi háttere

2.1 Adatkezelési alapelvek
Cégünk adatkezelési folyamatának kialakítása során az alábbi alapelvek szerint jártunk el:

 1. Az adatok kezelése a lehető legminimálisabban valósuljon meg, tehát csak annyi személyes adatot kezeljünk, amire minimálisan szükség van a működési és a jogi szabályozás szerint.
 2. Az adatkezelés minden esetben kifejezett céllal kell, hogy megvalósuljon.
 3. Az adatkezelésnek önkéntességre kell alapulnia, azaz a kezelt fél beleegyezésével, kivéve, amikor erre törvényi előírás kötelezi a cégünket
 4. Érvényesüljön a tájékoztatás joga, azaz a kezelt fél megismerhesse mi fog történni az adataival, illetve milyen jogai vannak az adatkezelővel szemben.
 5. Érvényesüljön a megismerés, változtatás és törlés joga, azaz a kezelt fél megismerhesse a vele kapcsolatosan kezelt adatokat, azokban változtatást vagy törlést kérhessen, ha a törvényi előírások máshogy nem rendelkeznek.
 6. Az adatok védelme elsődleges fontosságú. Előre látóan (proaktívan) meg kell akadályozni illetve minimalizálni annak esélyét, hogy személyes adatok szivárgása, elvesztése, véletlen átadása 3. félnek megtörténjen.
 7. Az adatkezelés során az új Adatvédelmi rendelkezés (EU-s jogharmonizáció) alapelvei érvényesüljenek.
 8. Adatvédelmi incidensek jelentése minden esetben megtörténjen, a jogszabályban meghatározott szabályok szerint.

2.2 Jogszabályi háttér

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az Adatkezelő az alábbi törvényeket és rendeleteket vette figyelembe:

 1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 2. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról.
 3. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 4. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 5. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 6. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete

2.3 Az adatkezelés célja és folyamata

A display.hu weboldalon keresztül az alábbi adatgyűjtés és adatkezelés valósul meg a következőkben részletezett céllal:

 1. A beszállítási igények rögzítésekor a weboldalon személyes adatok rögzítése történhet meg, a beszállításhoz kapcsolódó kapcsolattartás végett (A Beszállítás menü almenüpontjaiban). Ezen adatok szükségesek ahhoz, hogy a bejelentő személye illetve a bejelentett termékek felvételi helye beazonosítható legyen, és a normál ügymenet lefolytathatóvá váljon. Az Űrlapból, az adatok rögzítése és az űrlapon szereplő feltételek elfogadása után a weboldal, a felhasználó által megadott adatokkal egy e-mailt generál, és ezt az e-mail továbbítja a cégünk központi levelezési címére. A rögzített adatokat a weboldal a továbbiakban nem őrzi meg, azokat nem tárolja.
  A beérkezett e-mail-t a kollegáink feldolgozzák azokat a normál ügymenet szerint.
  Amennyiben termék beszállítás történik, úgy ahhoz igénybe vesszük aktuális fuvarozó partnerünket, és a beszállítás elvégzéséhez felé továbbítjuk az Űrlapon megadott név, cím, telefonszám adatokat. Ezen adatok továbbítása szükségesek a termék beszállításának elvégzéséhez.
  Fuvarozó partnerünk adatai jelen nyilatkozat végén található.
  A központi rendszerünkbe érkező e-mailek korlátlan ideig megőrzésre kerülnek a későbbi visszakereshetőség miatt.
 2. “Kapcsolat” menüpont “Üzenjen nekünk” almenüben található kapcsolati űrlap  kitöltése során, a weboldalon személyes adatok rögzítése történhet meg, a kérések és kérdések feldolgozásához szükséges kapcsolattartás végett. Ezen adatok szükségesek ahhoz, hogy a kérdező személye illetve a feltett kérdés beazonosítható legyen, és a normál ügymenet lefolytathatóvá váljon. Az Űrlapból, az adatok rögzítése és az űrlapon szereplő feltételek elfogadása után a weboldal, a felhasználó által megadott adatokkal egy e-mailt generál, és ezt az e-mail továbbítja a cégünk központi levelezési címére. A rögzített adatokat a weboldal a továbbiakban nem őrzi meg, azokat nem tárolja.
  A beérkezett e-mail-t a kollegáink feldolgozzák és megválaszolják azokat a normál ügymenet szerint.
  A központi rendszerünkbe érkező e-mailek korlátlan ideig megőrzésre kerülnek a későbbi visszakereshetőség miatt.
 3. A weboldal a felhasználói élmények fokozása, bejelentkezések kezelése, illetve statisztikai célból úgy nevezett “cookie“-kat használ. A cookie vagy más néven süti a webszerver (display.hu) által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k adatvédelmi szempontból nem rögzítenek személyes adatokat.

3. A Látogatótól (egyszerű, vagy anonim böngésző) illetve a Felhasználótól (regisztrált böngésző) az Adatkezelő tudomására jutó adatok felhasználása és kezelése
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a Látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.
Az Adatkezelő a Látogató által, a www.display.hu weboldalon történő látogatás során anonim módon adatokat gyűjt a Felasználó által látogatott oldalakról, a látogatás gyakoriságáról és számáról. Ez az adatgyűjtés anonim, automatikus, és kizárólag statisztikai célból valósul meg. A gyűjtés során rögzítésre kerül, hogy:
– a látogatás új, vagy visszatérő volt
– a látogató által felkeresett oldal(ak)
– a weboldalon eltöltött idő
– a látogatás geológiai elhelyezkedése
Regisztrált felhasználók esetén az Adatkezelő rögzíti a regisztráció során kitöltendő mezőket, illetve a regisztráció megtörténtének időpontját. A regisztráció során a Felhasználónak kötelező elfogadnia a felhasználás feltételeit, amelyet a regisztráció során megtekinthet. A regisztráció során rögzített adatok kizárólag a Felhasználó és az Adatkezelő között folyó ügymenet (személyes tájékoztatás, rendelés teljesítés, javítási folyamat követés, árajánlat adás) célját szolgálják, és kizárólag erre használhatók. A Regisztrált felhasználó tisztában van a rögzítés tényével, azonban az Adatkezelőtől igényelhet: betekintést a rögzített adataiba, adatainak módosítását, illetve adatainak törlését. Ezen igényekkel az info@display.hu e-mail címen keresztül élhet.

 

4. Fogalmak, további tájékoztatás

4.1. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása

– Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
– Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

– Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

– Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

– Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

– Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

– Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

– Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

– Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

– Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

– Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

– Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A honlap látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: A weboldal látogatása során Adatkezelő a működés ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.

Meghatározás: Adatkezelő rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: Weboldal megtekintésétől számított 30 naptári nap.

4.3 Weboldal regisztrációs adatbázisa

Általános információk: Adatkezelő a weboldalon magánszemélyek számára nem nyújt regisztrációs lehetőséget regisztráció által. Adatkezelő a weboldalon elérhető regisztrációjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatok módosítását és törlését az info@display.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

Regisztráció alkalmával a regisztráltnak hírlevelet küldhetünk. A hírlevélről a levelekben található módon lehet leiratkozni.

Adatkezelés célja: hírlevél küldés, piackutatás és adatbázis építés, közvetlen üzletszerzés.

Adatkezelés jogalapja: Érintett személy hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

Magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakhely megye, település, utcaházszám, vezetékes telefonszám és/vagy mobiltelefonszám.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő vállalkozás jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a regisztrált törlési kérésének beérkezése után 30-ik napjáig.

 4.4. Személyes adat kezelése, tárolásuk módja, az adatkezelés biztonsága

Személyes adat kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő személyes adatot kizárólag olyan módon gyűjt, hogy az Érintett személy számára az adatgyűjtési szándék egyértelmű és kifejezett legyen. Adatkezelő a regisztráció során személyes adatokat kérhet Érintett személytől. Adatkezelő minden esetben feltünteti a regisztráció során, hogy mely adatokat kell Érintett személynek “kötelező” jelleggel megadnia. A kötelező kifejezés arra utal, hogy azon adatok megadása nélkül az eseményen nem vehet részt Érintett személy által képviselt cég, így egyes adatok megadásának megtagadása a regisztráció elutasításához vezethet.

4.5 Tárolás módja, biztonság
A weboldal Adatkezelő által bérelt webtárhelyen található. A webtárhely szolgáltató adatai a nyilatkozat végn található.
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személy(ek) férhetnek hozzá.

 

 

 

5. Egyéb rendelkezések

Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag az alábbiak szerint továbbítja:

 1. beszállítási igény felmerülésekor a beszállítást végző partnere felé, a szállítási folyamat elvégzéséhez szükséges adatokat (név, cím, elérhetőség, szállítandó termék mérete, súlya),
 2. garanciális ügyintézés során a megbízó cég/gyártó által megkövetelt vásárlói és termék azonosító adatokat (név, cím, elérhetőség, termék megnevezés, sorozatszám, hiba leírás, vásárlás dátuma),

az ügymenetek lefolytatása céljából.

Ezen túlmenően adatkezelő Személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása, vagy a törvény kötelező rendelkezése esetén továbbítja. Amennyiben az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Az Érintett Személy által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő – az érintett külön hozzájárulása nélkül – nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának joga

Adatkezelő fenntartja jelen dokumentációra vonatkozóan a mindenkori változtatás jogát. A változásokról megfelelő időben értesíti a weboldal Látogatóját.

6. Jogorvoslati lehetőségek, érintett személyek jogai

Érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Adatkezelő nem vállal felelősséget Érintett személy által megadott adatok valódiságáért. Az Adatkezelő mentesül bárminemű felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

7. Adatok, elérhetőségek

Adatkezelő elérhetőségei
Név:
Reworks Szerviz Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46.
Tel: 06-1-4510356
Fax: 06-1-3299058
Email:  info{@}display.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-941702
Adószám: 22746384-2-41
Közösségi adószám: HU22746384

Fuvarozó partnerünk adatai
Név: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület
Cégjegyzékszám: 01-09-980899
Adószám: 13947109-2-43
Közösségi adószám: HU13947109

Webtárhely szolgáltató adatai
Név:
Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Cégjegyzékszám: 01- 09-909968
Adószám:
14571332-2-42